Besöket på Händelö


Polytekniska Föreningens marsmöte bestod av ett mycket intressant och välbesökt (Fullbokat och väntelista)studiebesök hos Sydkraft och Händelöverket.

 

Besöket inleddes i Sydkrafts kontor i Östra Promenaden med en presentation av Sydkraft och speciellt Sydkraft Öst Värme av chefen för Produktion, Göran Jonsson.
På drygt 10 år har en övergång skett från totalt fossilberoende till ett nästan helt oberoende. Biobränsle och avfall utgör i dag 95% av bränslemixen.

Därefter beskrevs anläggningen vid Händelö och då speciellt förbränningsanläggningen för avfall, P14, av driftchefen Bengt Heikne, som också är medlem i Polytekniska. Här beskrevs processen från sophanteringen, nermalning av avfallet, avskiljning av magnetiskt såväl som omagnetiskt (aluminium) material till förbränningsanläggningen där förbränningen sker på en fluidiserande bädd med inblandning av fin sand. Detta är en modernare och renare metod än den vanligare förbränningen på rost.

Vidare beskrevs alla de åtgärder som vidtagits för att minska utsläppen av koldioxid, svavel och Nox-gaser genom dels förbränningsprocessen i sig men speciellt genom att gå från kol och olja till stor inblandning av avfall. Idag används ingen kol i avfallspannan och samtliga emissionsvärlden ligger klart under EU-kraven.

Därefter skedde förflyttning till Händelöverket där P 14-anläggningen gicks igenom i tre grupper, med Göran Jonsson, Bengt Heikne och driftingenjör Jan Svensson som ciceroner.

En synnerligen intressant och informativ kväll, mycket uppskattad av de närvarande.

««« Tillbaka
Publicerad: 2004-03-11