Ur arkivet - Textildag 5 mars 1932


Norrköpings Polytekniska förening
anordnade den 5 mars 1932 en textildag, till vilken utom
direkt intresserade tekniska sammanslutningar även
inbjudits representanter för stadens myndigheter,
skolöverstyrelsen m. fl.

 

Det talrikt besökta mötet avhölls i Norrköpings
nyrestaurerade stadshus, där det kl. 10 f. m. öppnades av
ordföranden, stadsingenjör John E. Petterson, varefter
omedelbart ett föredrag hölls av civilingenjör Erik
Genberg, Norrköping, betitlat "Något om färglärans
utveckling".

Utgående från färglärans uppgifter omfattande
utredandet av de i färgerna ingående elementen och av
lagarna för färgblandning, det kvantitativa bestämmandet
av färgernas element och utveckling av färgmätningsmetoderna,
det praktiska tillämpandet av de ernådda
resultaten samt de olika teorier, som framförts av Newton,
Helmholtz, Ostwald och Becke, genomgick föredragshållaren
färgblandningsproblemet eller frågan om vilken
färg, som erhålles vid blandning av tvenne färger i ett
visst förhållande.

Efter påpekande av huru långt man ännu är från
lösning av detta problem, då så gott som alla
beräkningsgrunder ännu saknas, förklarade och demonstrerade
föredragshållaren vissa färgmätningsmetoder samt kom
slutligen in på färgernas normering och framställning
av ett för praktiska behov tillräckligt antal
normalfärger, varvid framgick att en fullständig serie sådana
färger skulle bli mycket omfattande, varför man måste
inskränka sig till en mycket mindre färgskala med
uppgift att underlätta och förenkla en provenlig
färgning inom textilindustrien.

De närmaste timmarna hade anslagits till besök i
fabriker och läroanstalter, varunder Lenningska
vävskolan, Holmens bruks kraftcentraler, Förenade
yllefabrikernas färgeri vid Ströms, Färgeritekniska museet
samt Tekniska elementarskolan besöktes under ledning
av föreståndare eller tjänstemän på resp. ställen.

Efter lunchen höll professor Brisman, Stockholm, ett
föredrag benämnt "En blick på det nuvarande
konjunkturläget", varvid han för att begränsa sitt ämne
särskilt uppehöll sig vid de ekonomiska förhållandena och
de ekonomiska svårigheter, som uppstått i Amerikas
förenta stater under den nuvarande världskrisen.

Sista föredraget hölls av överingenjör Alex Engblom
i Borås med ämne "Vetenskapligt forskningsarbete
inom textilindustrien", därvid föredragshållaren särskilt
underströk nödvändigheten för textilindustrien att
begagna sig av den väg till framgång, som ligger i att
dess ledare besitta den gedigna och pålitliga grund för
sitt arbete, som en vetenskapligt lagd utbildning kan
giva. I samband därmed vidrördes även arbetet vid
och uppgiftsfördelningen mellan de textilskolor, som
finnas i Norrköping och Borås.

Härmed var den mera teoretiska delen av textildagen
slut, och deltagarna samlades kl. 6,30 em. till en
animerad middag i Stadshusets stora festsal.

K. L–m.

««« Tillbaka
Publicerad: 2012-02-23